Tràmits Generals i d’Atenció Ciutadana

Com tramitar?

Clicar a “Tramita”, identificar-se amb qualsevol dels mètodes disponibles i omplir les dades que restin de la instància, exposant el tema i sol·licitant una actuació al respecte si cal. Una vegada incorporada la informació, s’haurà de confirmar que les dades siguin correctes per entrar al registre.

Instància Genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.

On adreçar-se

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Què necessito?

Per tramitar telemàticament es necessari un mitjà d’identificació digital o certificat digital.

Com tramitar?

Clicar a “Tramita”, identificar-se amb qualsevol dels mètodes disponibles i omplir les dades que restin de la instància, exposant el tema i sol·licitant una actuació al respecte si cal. Una vegada incorporada la informació, s’haura de confirmar que les dades siguin corectes per entrar al registre.

Informació adicional del tràmit

Organisme competent/Responsable i Àrea tramitadora

Ajuntament, Serveis interns

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Canal de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal

Termini de la Sol·licitud

Durant tot l’any

Requisits prèvis

No existeixen requisits prèvis 

Preu/Taxa

Sense cost per el propi tràmit

Dades i documents

No cal aportar documentació adicional

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL


Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Termini de resolució

Segons el contingut de la petició expressada a la instància 

Silenci administratiu

Segons el contingut de la petició expressada a la instància

Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Queixes, Suggeriments i Propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l’estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l’organització.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Normativa aplicable

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Què necessito?

Per tramitar telemàticament es necessari un mitjà d’identificació digital o certificat digital.

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Sol·licitud d'accés a la Informació Pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens 

On adreçar-se

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui pot demanar-ho?

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda. 

Requisits previs

 • Identificació del sol·licitant
 • Concreció de la informació que es sol·licita
 • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions
 • Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

Normativa aplicable

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques
 • Llei 40/2015. d’1 d’octubre del Règim Jurídic del Sector Públic
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Autorització de representant

Aquest tràmit permet que una altra persona pot actuar en el seu nom o en nom d’una empresa

On adreçar-se

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Què necessito?

Necessita aportar:

 • Autorització de representació

 • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

 • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

 • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL