Tràmits de Seguretat ciutadana i prevenció

Permís tinença d'armes

Finalitat

Es tracta de la sol·licitud del corresponent certificat a fi d’acreditar la tinença d’armes.  

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar

  • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
  • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
  • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Òrgan gestor

Departament de seguretat.

Documents a aportar

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

  • Autorització de representació

  • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

  • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL