Tràmits de Salut, Benestar animal i serveis funeraris

Sol·licitud amb relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

Estan obligats a demanar la llicència tots els propietaris i totes les persones, majors d’edat, que condueixin un gos considerat potencialment perillós.

Cost del servei

Segons ordenances fiscals

Documentació a aportar

 • Sol·licitud permís tinença gossos perillosos.
 • Certificat de penals
 • Document identificatiu de la persona interessada
 • Cartilla sanitària veterinària
 • Certificat de no tenir sancions per infraccions greus o molt greus / declaració jurada
 • Assegurança de responsabilitat civil (si escau)
 • Rebut vigent de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
 • Certificat mèdic oficial
 • Document d’identificació de l’animal expedit per un/a veterinari/a
 • Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
 • Fotografia actual

Més informació

Tenen la consideració d’animals potencialment perillosos tots aquells que mostren de forma individual una conducta d’amenaça o d’agressió sense provocació constatada o responen agressivament sense cap estímul extern, previ informe o peritatge veterinari; també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter general, per a l’espècie o raça amb independència de l’agressivitat individual.
Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:

a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire bull terrier, terrier de Staffordshire americà, Tosa Inu o japonès, Akita Inu i American Bully.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o d’assistència, acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període d’instrucció: forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent.

Es necessita una llicència per a cada persona que passegi el gos pel carrer.
La vigència de la llicència és de 5 anys i es renova per períodes iguals.
Cal no tenir antecedents penals en determinats delictes. Si són persones estrangeres caldrà sol·licitar el certificat d’antecedents penals al Registre Civil o bé a l’oficina de tramitació del DNI.
Cal no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, en el que fa referència a la legislació sobre animals potencialment perillosos.
La documentació per a tots els casos és la mateixa (renovació i alta).
En cas de duplicat del carnet per pèrdua, s’haurà de presentar una denúncia.

Normativa

TRAMITA

Sol·licitud d'alta al cens d'animals

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

 • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
 • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela.S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
 • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Cost del servei

Segons ordenances fiscals

Documentació a aportar

Més informació

 • Els gossos s’han d’inscriure en el termini màxim de tres mesos des de la data de naixement o d’adquisició de l’animal.
 • Si es tracta d’un animal cedit, es pot censar quan s’aporti document justificatiu que el té cedit de l’anterior propietari o responsable del gos. No és obligatori el cens d’animals que es tinguin temporalment per un període inferior a 6 mesos, si se supera aquest període, s’haurà de censar.

Normativa

  TRAMITA

  Sol·licitud de baixa al cens d'animals

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
  • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela.S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
  • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

  Cost del servei

  Segons ordenances fiscals

  Documentació a aportar

  • Sol·licitud baixa al cens d’animals
  • Certificat veterinari de defunció, document d’eliminació del cadàver o declaració jurada
  • Denúncia de sustracció o pèrdua / declaració jurada
  • Justificació de la residència
  • Nou domicili de l’animal
  • Declaració jurada

  Més informació

  El termini màxim per comunicar la baixa és de 2 mesos des de la mort, pèrdua, robatori o trasllat de l’animal.

  Normativa

  TRAMITA