Tràmits de Salut, Benestar animal i serveis funeraris

Sol·licitud amb relació a la llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

Estan obligats a demanar la llicència tots els propietaris i totes les persones, majors d’edat, que condueixin un gos considerat potencialment perillós.

Cost del servei

Segons ordenances fiscals

Documentació a aportar

 • Sol·licitud permís tinença gossos perillosos.
 • Certificat de penals
 • Document identificatiu de la persona interessada
 • Cartilla sanitària veterinària
 • Certificat de no tenir sancions per infraccions greus o molt greus / declaració jurada
 • Assegurança de responsabilitat civil (si escau)
 • Rebut vigent de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
 • Certificat mèdic oficial
 • Document d’identificació de l’animal expedit per un/a veterinari/a
 • Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
 • Fotografia actual

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

 • Autorització de representació

 • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

 • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

 • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

Més informació

Tenen la consideració d’animals potencialment perillosos tots aquells que mostren de forma individual una conducta d’amenaça o d’agressió sense provocació constatada o responen agressivament sense cap estímul extern, previ informe o peritatge veterinari; també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter general, per a l’espècie o raça amb independència de l’agressivitat individual.
Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:

a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire bull terrier, terrier de Staffordshire americà, Tosa Inu o japonès, Akita Inu i American Bully.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o d’assistència, acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període d’instrucció: forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent.

Es necessita una llicència per a cada persona que passegi el gos pel carrer.
La vigència de la llicència és de 5 anys i es renova per períodes iguals.
Cal no tenir antecedents penals en determinats delictes. Si són persones estrangeres caldrà sol·licitar el certificat d’antecedents penals al Registre Civil o bé a l’oficina de tramitació del DNI.
Cal no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, en el que fa referència a la legislació sobre animals potencialment perillosos.
La documentació per a tots els casos és la mateixa (renovació i alta).
En cas de duplicat del carnet per pèrdua, s’haurà de presentar una denúncia.

Normativa

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Sol·licitud d'alta al cens d'animals

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

 • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
 • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
 • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Òrgan gestor

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Cost del servei

Segons ordenances fiscals

Documentació a aportar

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

 • Autorització de representació

 • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

 • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

 • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

Més informació

 • Els gossos s’han d’inscriure en el termini màxim de tres mesos des de la data de naixement o d’adquisició de l’animal.
 • Si es tracta d’un animal cedit, es pot censar quan s’aporti document justificatiu que el té cedit de l’anterior propietari o responsable del gos. No és obligatori el cens d’animals que es tinguin temporalment per un període inferior a 6 mesos, si se supera aquest període, s’haurà de censar.

Normativa

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

   

  Sol·licitud de baixa al cens d'animals

  On adreçar-se?

  Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

  De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

  Qui el pot demanar?

  • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
  • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
  • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

  Cost del servei

  Segons ordenances fiscals

  Documentació a aportar

  • Sol·licitud baixa al cens d’animals
  • Certificat veterinari de defunció, document d’eliminació del cadàver o declaració jurada
  • Denúncia de sostracció o pèrdua / declaració jurada
  • Justificació de la residència
  • Nou domicili de l’animal
  • Declaració jurada

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

  • Autorització de representació

  • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

  • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  Més informació

  El termini màxim per comunicar la baixa és de 2 mesos des de la mort, pèrdua, robatori o trasllat de l’animal.

  Normativa

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL