Tràmits d’Activitats

Accediu al Canal empresa

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Accediu a l’enllaç següent per sol·licitar la Comunicació de canvi de titularitat d’activitats

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Llicència ambiental (Annex II)

Accediu a l’enllaç següent per sol·licitar la Llicència ambiental (Annex II)

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Accediu a l’enllaç següent per sol·licitar la Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Accediu a l’enllaç següent per tramitar la Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Accediu a l’enllaç següent per sol·licitar la Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Comunicació prèvia d’espectacle públic o activitat recreativa

Finalitat

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la  documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica.

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol dur a terme l’espectacle públic o l’activitat recreativa extraordinaris o el seu representant legal. En aquest darrer cas, s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Òrgan gestor

Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències.

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

Requisits previs

Presentar el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció – Hermes, si cal,  d’acord amb el que disposa el Decret 82/2010, i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat, en els casos següents:

    • Que l’activitat es trobi inclosa a l’annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes.
    • Que l’activitat es realitzi en un centre, establiment, instal·lació o dependència que disposi d’autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar.

Cost de servei

Segons ordenança municipal:

Documentació a aportar

  • Cal aportar el formulari degudament emplenat i el certificat de final d’obra signat i visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes.
  • Justificant del pagament de la taxa (excepte les entitats municipals).
  • En prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar  l’informe de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Normativa

  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
  • Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
  • Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.