Perfil de contractant

INTRODUCCIÓ

En compliment del queestableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del SectorPúblic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accéspúblic a la informació relativa a la seva activitat contractual,l’Ajuntament de Sils ha facilitat l’accés a la documentació relativa aexpedients de contractació a través d’aquesta web, conforme al preceptelegal abans esmentat.

Llei 30/2007 de contractes del sector públic.  (format PDF)

“Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques”. (format PDF)

ACCÉS A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA