Tràmits d’Educació, Formació i Treball

Preinscripció escoles bressols municipals

Preinscripció als centres públics per a l’educació preescolar, de 0 a 3 anys.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

El termini de presentació de preinscripcions és des del 2 de maig fins el 13 de maig de 2022

Qui el pot demanar?

Els pares o tutors dels alumnes que han d’entrar a la llar d’infants municipal “La Quitxalla” i dels que volen o han de canviar de centre.

Documents a aportar

 • Instància preinscripció llar d’infants
 • Llibre de família
 • DNI d’ambdós pares/mares o tutors
 • DNI del nen/a (si en té)
 • Targeta sanitària del nen/a
 • Volant d’empadronament (no serà necessari si l’infant està inscrit al padró municipal d’habitants)

Normativa aplicable

Fora de termini (el termini de presentació és del 2 de maig a 13 de maig de 2022)

Alta a escoles bressols municipals

Matriculació als centres públics per a l’educació preescolar, de 0 a 3 anys.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

El termini de presentació d’alta per el curs 2022/23 és des del 6 de juny fins al 17 de juny 2022.

El termini de presentació d’alta amb el curs iniciat és fins el dia 20 del mes anterior al mes d’inici.

Qui el pot demanar?

Els pares o tutors dels alumnes que han d’entrar a la llar d’infants municipal “La Quitxalla” i dels que volen o han de canviar de centre.

Documents a aportar

En període oficial per el curs següent (havent realitzat la preinscripció):

 • Instància alta llar d’infants
 • Carnet de vacunes o certificat mèdic
 • Matrícula pagada
 • Volant d’empadronament (no serà necessari si l’infant està inscrit al padró municipal d’habitants)

En període extraordinari (fins el dia 20 del mes anterior)

 • Instància alta llar d’infants
 • Llibre de família
 • DNI d’ambdós pares/mares o tutors
 • DNI del nen/a (si en té)
 • Targeta sanitària del nen/a
 • Carnet de vacunes o certificat mèdic
 • Matrícula pagada
 • Volant d’empadronament (no serà necessari si l’infant està inscrit al padró municipal d’habitants)

Normativa aplicable

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Baixa d'escoles bressols municipals

Baixa dels centres públics per a l’educació preescolar, de 0 a 3 anys.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

Els pares o tutors dels alumnes inscrits a la llar d’infants municipal “La Quitxalla”.

Documents a aportar

Normativa aplicable

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Canvi de jornada d'escoles bressols municipals

Canvi de jornada dels centres públics per a l’educació preescolar, de 0 a 3 anys.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

Els pares o tutors dels alumnes inscrits a la llar d’infants municipal “La Quitxalla”.

Documents a aportar

Normativa aplicable

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Bonificacions d'escoles bressols municipals

Sol·licitar bonificacions de centres públics per a l’educació preescolar, de 0 a 3 anys.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

Els pares o tutors dels alumnes inscrits a la llar d’infants municipal “La Quitxalla”.

Documents a aportar

 • Instància bonificacions llar d’infants
 • L’última declaració de la renda o certificat negatiu expedit per l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat de convivència

 • El llibre de família

 • Certificat de convivència

Normativa aplicable

Article 6. Bonificacions:

A) Es podran obtenir les següents bonificacions de la quota mensual: 

1.- Els percentatges de bonificació i límits de la renda són els que s’expressen en el següent quadre, en relació amb la unitat familiar* del sol·licitant. (1)

(*Unitat Familiar: pares/mares/parelles, amb fills menors de 18 anys o majors incapacitats) 

2.- Les bonificacions per família nombrosa, família monoparental i per segon germà són les que es deriven en l’apartat següent; aquestes bonificacions no seran acumulables entre elles ni a les anteriors, en tot cas s’aplicarà la bonificació més avantatjosa per l’usuari. (2)

3.- Per gaudir de la bonificació caldrà adreçar la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament de Sils acreditant els ingressos i les condicions familiars acompanyant l’última declaració de la renda o certificat negatiu expedit per l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat de convivència, el llibre de família, certificat de convivència. L’alteració de la convivència caldrà justificar-la mitjançant document acreditatiu fefaent (sentència de divorci, acord …)

Si es concedeix la bonificació els seus efectes s’iniciaran a partir del mes següent de la data de presentació de la sol·licitud. 

B) Restaran exempts de pagament de la matrícula anual les famílies que acreditin mitjançant informe de l’EBASP la conveniència de l’assistència de l’infant a la llar d’infants per raons excepcionals d’extrema precarietat social.