Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10316 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9859 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament d'un funcionari interí
Exercici: 2019 Bop: 237-0 Edicte: 9723 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de revocació de la competència delegada en el Consell Comarcal de la Selva, del manteniment i conservació de les estacions de bombament d'aigües residuals
Exercici: 2019 Bop: 236-0 Edicte: 9707 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública del Reglament de funcionament intern dels Consells Veïnals
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9596 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l'Acord regulador de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Sils (codi de conveni núm. 17002522132009)
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9595 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sils (codi de conveni núm. 17002682012011)
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8935 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'una proposta d'escriptura de reparcel·lació voluntària
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8779 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8630 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7898 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionaris en pràctiques