Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8136 AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA - Aprovació definitiva del Projecte de substitució de canonada d'aigua potable al carrer Sils
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 8038 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva dels preus públics de la Llar d'infants municipal "La Quitxalla"
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7703 AJUNTAMENT DE SILS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 164-0 Edicte: 7775 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de l'establiment de preus públics de la Llar d'infants municipal "La Quitxalla"
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7686 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 22.06, reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7705 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de l'actualització/revisió dels preus del "Projecte diagnosi i memòria tècnica, gestió EIN Estany de Sils"
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7639 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de la modificació del projecte d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic Sector Massabé (B4)
Exercici: 2022 Bop: 161-0 Edicte: 7634 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament de funcionari de carrera - auxiliar de gestió administrativa policia local
Exercici: 2022 Bop: 155-0 Edicte: 7345 AJUNTAMENT DE SILS - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 7041 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de modificació pressupostària número 4/2022 i 5/2022