Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4288 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Delegació de les competències de gestió de residus municipals i neteja viària entre l'Ajuntament de Sils i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4272 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Sils, pel qual s'articula l'encàrrec de gestió per l'assistència i assessorament tècnic continuat en matèria de medi ambient
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4148 AJUNTAMENT DE SILS - Pròrroga del nomenament d'una funcionària interina
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 4139 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament de funcionari interí, agent policia local
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3939 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament d'un funcionari interí
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3777 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva II Pla Intern d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Sils
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3830 AJUNTAMENT DE SILS - Convocatòria i bases per a la provisió d'un lloc d'auxiliar de gestió administrativa - policia local, mijançant el sistema de concurs oposició de promoció interna
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3576 AJUNTAMENT DE SILS - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres provisionals per a la construcció d'una pèrgola al c/ Mallorquines, 2
Exercici: 2022 Bop: 84-0 Edicte: 3616 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament d'un funcionari interí informàtic
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3558 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11.04, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 2022