Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 49-0 Edicte: 1962 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'exposició pública de la convocatòria i les bases particulars del procés d'adjudicació en règim de lloguer dels habitatges de l'Ajuntament de Sils
Exercici: 2018 Bop: 48-0 Edicte: 1956 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'adjudicació i formalització d'un contracte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1812 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic juvenil, conforme als principis de concurrència competitiva
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1810 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria de beques per a estudis 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1809 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria de concessió d'incentius a empreses i nous emprenedors 2018
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1646 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 22-0 Edicte: 611 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'adjudicació i formalització d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 16-0 Edicte: 455 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 124 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 48 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionari de carrera