Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 637 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament d'agent interí de la policia local
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 445 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació definitiva del Projecte constructiu del sistema de recepció de cisternes externes a l'estació depuradora d'aigües residuals de Sils-Vidreres
Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 375 AJUNTAMENT DE SILS - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2023 de l'Ajuntament de Sils, de convocatòria de subvencions relatives al Carnaval de Sils per a l'any 2023 (Convocatòria BDNS 671159)
Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 374 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació de les bases del Carnaval de Sils exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11916 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11518 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11.01, reguladora de l'Impost sobre béns immobles per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11274 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva del Projecte per a la construcció d'un espai lúdic de bicicletes (pumptrack) i adequació de la zona verda a Sils
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10645 AJUNTAMENT DE SILS - Exposició pública de la convocatòria i les bases particulars del procés d'adjudicació en règim de lloguer dels habitatges de l'Ajuntament de Sils situats al carrer Girona, 1
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10584 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10332 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació inicial del projecte constructiu del sistema de recepció de cisternes externes a l'estació depuradora d'aigües residuals de Sils - Vidreres