Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8548 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial del Projecte "Diagnosi i memòria tècnica de gestió i ús públic al sector de l'EIN de l'Estany de Sils"
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8388 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació de la modificació de la Relació de llocs de treball
Exercici: 2021 Bop: 193-0 Edicte: 8408 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 191-0 Edicte: 8171 AJUNTAMENT DE SILS - Bases i convocatòria, del concurs oposició per promoció interna, d'una plaça d'oficial de la brigada d'obres i serveis - maquinista
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8068 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva del Projecte de millores i renovacions a les xarxes municipals d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2021 Bop: 166-0 Edicte: 7399 AJUNTAMENT DE SILS - Modificació en l'organització municipal
Exercici: 2021 Bop: 164-0 Edicte: 7366 AJUNTAMENT DE SILS - Informació pública de la Memòria tècnica per a la reparació pas de tubs a la zona dels Estanys
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6766 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva del Projecte arranjament paviments vials del terme municipal
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6706 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial del projecte de millores i renovacions a les xarxes municipals d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2021 Bop: 147-0 Edicte: 6833 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021