Tràmits de Cultura, Esports i Espais

Inscripció a activitats esportives i de lleure

Sol·licitud d’inscripció a les actuacions programades per l’Ajuntament a les instal·lacions municipals amb l’objectiu de facilitar la pràctica d’activitats esportives i de lleure a la població.

La inscripció d’un menor l’haurà de realitzar el pare, la mare o el seu tutor legal i aquesta inscripció s’entendrà a tots els efectes com autorització expressa a realitzar l’activitat.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Documents a aportar

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

 • Autorització de representació

 • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

 • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

 • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

Normativa

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

+

Petició d'espais i materials

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Documentació necessaria

Documents a aportar

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

 • Autorització de representació

 • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

 • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

 • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

Normativa

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Alta gimnàs municipal

Sol·licitud d’inscripció al gimnàs municipal de Sils.

La inscripció d’un menor l’haurà de realitzar el pare, la mare o el seu tutor legal i aquesta inscripció s’entendrà a tots els efectes com autorització expressa a realitzar l’activitat.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Normativa

Documentació a aportar

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

 • Autorització de representació

 • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

 • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

 • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Baixa gimnàs municipal

Sol·licitud per a donar de baixa al gimnàs municipal de Sils.

La inscripció d’un menor l’haurà de realitzar el pare, la mare o el seu tutor legal i aquesta inscripció s’entendrà a tots els efectes com autorització expressa a realitzar l’activitat.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Normativa

Documentació a aportar

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

 • Autorització de representació

 • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

 • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

 • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Full de reclamacions, queixes i suggeriments

FULL DE RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Documentació a aportar

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

 • Autorització de representació

 • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

 • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

 • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL