POUM

Exposició modificació Pla Parcial sector Massabé

Modificació modificació Pla Parcial sector Massabè

Exposició aprovació inicial Modificació POUM sector Massabé i altres paràmetres industrials

Modificació POUM sector Massabè i altres paràmetres industrials

Modificació del POUM en diversos àmbits (document pendent d’aprovació)
Modificació del POUM en diversos àmbits

Modificació puntual del POUM  per a la regulació de les zones industrials clau A.7 i per l’actualització dels sòls provinents de l’ampliació del terme municipal amb Vidreres en l’àmbit de la T500 

Pla Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la ComissióTerritorial d’Urbanisme de Girona en data 19 de juliol de 2012.

1.- Planols d’Informació

2.- Planols d’Ordenació

3.- Normes urbanístiques

4.- Catàleg de masies i cases rurals

5.-Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Golf.