Instruccions amb motiu de la covid

Els culturals, festius, associatius i esportius estan sotmesos a les limitacions que les autoritats estableixin per tal de garantir la salut pública.

En els locals de titularitat municipal l’Ajuntament ha de vetllar perquè es compleixin. En cas que això no es consideri possible no es concedirà permís per a la realització de l’activitat.

Les persones sol·licitants dels equipaments culturals esdevindran responsables de vetllar perquè es compleixin les mesures de seguretat i higiene vigents en cada moment. Aquestes condicions s’especifiquen a les resolució vigent, recent modificació dictades pel govern i Reial decret.

Els locals municipals disposen de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada i als lavabos. Així mateix l’Ajuntament proporcionarà mitjans desinfectants als organitzadors de les activitats, els quals hauran de desinfectar els estris i espais que hagin utilitzat durant la seva activitat. El personal municipal assessorarà als organitzadors sobre com procedir en cada cas.

Tret d’algun motiu que ho desaconselli, tothom haurà d’utilitzar mascareta, rentar-se les mans amb el gel quan accedeixi a l’equipament i respectar una distància mínima entre persones d’1,5 metres.

Les persones que presentin símptomes d’estar afectades per covid no podran accedir als equipaments municipals

Per a altres temes relacionats amb la pandèmia, podeu consultar el web específic de la Generalitat.