Fi de l’incompliment de la qualitat de l’aigua

Preses les mesures correctores i comprovada la seva eficàcia, i un cop revisats els resultats dels anàlisis en el que les concentracions que s’obtenen són inferiors als valors paramètrics, s’informa que és dona l’incompliment de terbolesa de la població de Sils per tancat.

ES POT GARANTI L’APTITUD DE L’AIGUA DE L’ABASTAMENT

Podeu consultar el comunicat de Sorea en el següent enllaç.