APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018

En línia general s’aproven la congelació de les taxes i impostos exceptuant la referent a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans que s’incrementarà  degut a l’augment del cànon de la Generalitat i la manca de reciclatge que desenvolupem a continuació.

Tanmateix es sotmeten a modificació les ordenances fiscals següents:

21.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis administratius.

 Es regula la taxa per l’ús d’un despatx per a realitzar tasques notarials.

L’any passat es va oferir un servei més proper a la ciutadania per tal que poguessin realitzar les gestions notarials sense desplaçar-se fora del municipi a cost zero. Aquest servei es continua prestat i la taxa no és repercutible al ciutadà.

21.06 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans.

Sincrementa la taxa d “escombraries” entorn d’un 6% (que suposa 8’76.-€). Aquest increment ve motivat pels següents factors:

* Cànon Generalitat ……………………………………………………………. 18’67%

* Tractament fraccions per part Ajuntament de Lloret………………  3% (previsió)

* Gestió Consell Comarcal…………………………………………………….1’95%

Per altra banda, l’increment dels costos de tractament són els següents:

  • de la fracció de la resta 6’06%
  • de tractament de rebuig 8’34%
  • del FORM 0%
  • del vegetal 0%
  • dels voluminosos 0%

Aquests 2 darrers increments  en la previsió de la generació de residus i dels costos de tractament ocasionen que l’increment d’aquest tractament respecte al realitzat durant el 2017 sigui d’un 13’46%

La repercussió de tots fan que l’increment de la taxa com a terme mig tal i com s’ha especificat anteriorment sigui d’un 6% global

L’Ajuntament es manifesta preocupat pels continus increments del cànon i tractament provinents de la Generalitat que s’han de suportar, de la previsió dels increments ja anunciats pels propers exercicis que no depenen de la gestió municipal així com de la impossibilitat d’assolir els percentatges de reciclatge obligatoris per l’any 2020 establerts a l’entorn del 60-70% que ocasionaran importants augments en aquesta taxa (actualment Sils no arriba al 30% per sota de la mitjana comarcal entorn del 33%). Per aquest motiu s’està  estudiant altres sistemes de recollida que es comencen a introduir en municipis propers i de la seva efectivitat ja que l’objectiu final és el pagament real de la taxa en funció de la generació de residus.

22.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització de les instala·lacions municipals.

 Es concreta el canvi de nomenclatura de la sala polivalent del C. Cívic de Sils i s’elimina el mí­nim de 3 hores per l’ús en activitats privades.

22.02 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

 Es regula les taxes que corresponen a instala·lacions fixes publicitàries en sòl públic.