Periode mitjà de pagament global a proveïdors 2014


3er trimestre de 2014
(8,50)
4art trimestre de 2014
(11,06)

 

* Quan la dada s’expressa entre parèntesis es refereix a un import negatiu. Això representa o bé una major celeritat (en termes mitjans) pel que fa als pagaments per part de l’administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura. També pot significar que les operacions pendents de pagament de l’administració es troben, en termes mitjans, encara en un moment anterior al període màxim permés.