Informació resumida i clarificadora del pressupost 2013

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2013:

Capítol Denominació

Import

Capítol I Impostos directes

1.836.100,00

Capítol II Impostos indirectes

15.000,00

Capítol III Taxes i altres ingressos

949.895,00

Capítol IV Transferències corrents

1.124.204,00

Capítol V Ingressos patrimonials

58.233,62

Capítol VI Alienació d’inversions reals

Capítol VII Transferències de capital

31.707,00

Capítol IX Passius financers

0,00

T O T A L ……………………

4.015.139,62

 

PRESSUPOST DE DESPESES 2013:

Capítol Denominació

Import

Capítol I Despeses de personal

1.577.404,64

Capítol II Despeses en béns corrents i serveis

1.769.851,64

Capítol III Despeses financeres

51.752,42

Capítol IV Transferències corrents

345.605,59

Capítol VI Inversions reals

74.698,54

Capítol VII Transferències de capital

0,00

Capítol VIII Actius financers

0,00

Capítol IX Passius financers

195.826,79

T O T A L …………………….

4.015.139,62