Informació resumida i clarificadora del pressupost 2014

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2014:
 
 
Capítol
Denominació
Import
Capítol I
Impostos directes
1.950.100,00
Capítol II
Impostos indirectes
30.000,00
Capítol III
Taxes i altres ingressos
923.205,00
Capítol IV
Transferències corrents
1.203.171,65
Capítol V
Ingressos patrimonials
57.738,62
Capítol VI
Alienació d’inversions reals
0,00
Capítol VII
Transferències de capital
48.425,35
Capítol VIII
Actius financers
0,00
Capítol IX
Passius financers
0,00
 
T O T A L …………………………………….
4.212.640,62
 
 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2014:
 
 
Capítol
Denominació
Import
Capítol I
Despeses de personal
1.593.863,45
Capítol II
Despeses en béns corrents i serveis
1.905.757,61
Capítol III
Despeses financeres
55.205,97
Capítol IV
Transferències corrents
344.921,68
Capítol VI
Inversions reals
160.405,06
Capítol VII
Transferències de capital
0,00
Capítol VIII
Actius financers
0,00
Capítol IX
Passius financers
152.486,85
 
T O T A L …………………………………….
4.212.640,62