Subvencions atorgades

Esports

Subvenció del Servei d’Esports pel subprograma A3 d’Actucions urgents en equipaments esportius. La Diputació de Girona ha concedit, en data 6 d’agost de 2019, una subvenció a l’Ajuntament de Sils, en el marc del subprograma A3 de suport a les actuacions urgents en equipaments esportius, en concepte de subvenció per a la promoció i el foment de l’esport per la Substitució de la coberta de les grades del camp de futbol i compra de material del camp de futbol amb un import total de 8.979’59 €uros (80% subvencionable). Amb el suport de:

Diputacio

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2019. La Diputació de Girona ha concedit, en data 21 de maig de 2019, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2019 amb un import de 4.000’- €uros, segons expedient número 2019/2547 corresponent al Programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva. Amb el suport de:

Diputacio

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2019. La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils una subvenció dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 per un import total de 131.115’50 €uros pels conceptes i imports següents:

APLICACIÓ Nº EXP CONCEPTE IMPORT (€)
Fons de subvencions oer a inversions Assistència i Cooperació Municipal 2019/726 Projecte pavimentació de vies publiques 107.805,50
Fons de subvencions per a despeses corrents As. i Cooperació Municipal 2019/726 Actuacions en camins 1.300,00
Fons de Cooperació Local 2019/2561 Despeses culturals 19.024,50
Programa ajuts per Noves tecnologies 2019/4051 Accés a les noves tecnologies 2.985,50

Amb el suport de:

Diputaciologoajuntamentllargweb

Joventut

Subvenció per al foment de programes i projectes educatius.   La Diputació de Girona ha concedit, en data 7 de maig de 2019, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils amb un import de 1.400’- €uros, corresponent al 100% del pressupost.

Diputacio

 

Del Pla a l'Acció

Subvenció dins del programa “Del Pla a l’acció” Línia 5, any 2018-2019. La Diputació de Girona va concedir, en data 7 d’agost de 2018, una subvenció a l’Ajuntament de Sils dins la campanya “Del pla a l’Acció” 2018-2019, per l’actuació Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al Centre Cívic de Sils amb un import total de 15.000’- €uros (75% subvencionable), segons expedient número 2018/5425.

Diputacio

Ensenyament

La Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat municipal pel curs 2018-2019, amb l’objectiu de finançar les despeses corrents derivades del funcionament d’aquests centres i generades en el curs escolar 2018-2019.
El crèdit s’assignarà en funció del nombre d’alumnes matriculats (nombre equivalent segons jornada i mensualitat), amb un import màxim de 875€ per infant.

Diputacio

Subvenció a l’Escola Municipal de Música 2020. La Diputació de Girona ha aprovat les bases i corresponent convocatoria de subvencions per finançar les despeses corrents derivades del funcionament de les escoles municipals de música, dansa i conservatoris de música entre el dia 1 de març i el 19 de juny de 2020.

L’Ajuntament de Sils segons acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2020 s’acull a dita convocatoria.

Diputacio