Subvencions atorgades

Esports

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2020. La Diputació de Girona ha concedit, en data 4 d’agost de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2020 amb un import de 4.000’- €uros, segons expedient número 2020/5655 corresponent al Programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva.

Amb el suport de: Diputacio

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2019. La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils una subvenció dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 per un import total de 131.115’50 €uros pels conceptes i imports següents:

APLICACIÓ Nº EXP CONCEPTE IMPORT (€)
Fons de subvencions oer a inversions Assistència i Cooperació Municipal 2019/726 Projecte pavimentació de vies publiques 107.805,50
Fons de subvencions per a despeses corrents As. i Cooperació Municipal 2019/726 Actuacions en camins 1.300,00
Fons de Cooperació Local 2019/2561 Despeses culturals 19.024,50
Programa ajuts per Noves tecnologies 2019/4051 Accés a les noves tecnologies 2.985,50

Amb el suport de: Diputaciologoajuntamentllargweb

 
Subvenció per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria. La Diputació de Girona ha concedit, en data 8 de setembre de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2020/7210 per Desperfectes en ponts i passeres del municipi amb un import de 22.491’84 €uros, corresponent al 52’15% del pressupost.
Diputacio

Joventut

Subvenció per al foment de programes i projectes educatius.   La Diputació de Girona ha concedit, en data 7 de maig de 2019, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils amb un import de 1.400’- €uros, corresponent al 100% del pressupost. Diputacio  

Del Pla a l'Acció

Subvenció dins del programa “Del Pla a l’acció” Línia 5, any 2018-2019. La Diputació de Girona va concedir, en data 7 d’agost de 2018, una subvenció a l’Ajuntament de Sils dins la campanya “Del pla a l’Acció” 2018-2019, per l’actuació Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al Centre Cívic de Sils amb un import total de 15.000’- €uros (75% subvencionable), segons expedient número 2018/5425. Diputacio

Ensenyament

La Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat municipal pel curs 2018-2019, amb l’objectiu de finançar les despeses corrents derivades del funcionament d’aquests centres i generades en el curs escolar 2018-2019. El crèdit s’assignarà en funció del nombre d’alumnes matriculats (nombre equivalent segons jornada i mensualitat), amb un import màxim de 875€ per infant.

Diputacio

Subvenció a l’Escola Municipal de Música 2020. La Diputació de Girona ha aprovat les bases i corresponent convocatoria de subvencions per finançar les despeses corrents derivades del funcionament de les escoles municipals de música, dansa i conservatoris de música entre el dia 1 de març i el 19 de juny de 2020. L’Ajuntament de Sils segons acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2020 s’acull a dita convocatoria.

Diputacio

Habitatge

Subvenció per a inversions en habitatges 2019. La Diputació de Girona ha concedit, en data 17 de setembre de 2019, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per l’Adequació d’un habitatge de lloguer social per persones amb risc d’exclusió  amb un import de 4.500’- €uros, corresponent al 100% del pressupost. Diputacio

Salut

Programa de suport econòmic per a la millora de les condicions i estils de vida. Dipsalut ha concedit, en data 16 de juliol de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2020/1167 pel finançament del Taller de memoria per la gent gran de Sils amb un import de 801’90 €uros, corresponent al 89’40% del pressupost.
Diputacio
Subvenció per al finançament dels servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 2020. Dipsalut ha concedit, en data 6 d’agost de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2020/1235/X020202 pel finançament del Servei de socorrisme a les piscines municipals amb un import de 3.920’20 €uros, corresponent al 23’09% del pressupost.
Diputacio