Subvencions atorgades

Esports

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2021.

La Diputació de Girona ha concedit, en data 29 de juny de 2021, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2021 amb un import de 3.407’20 €uros, segons expedient número 2021/4568 corresponent al Programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva. Amb el suport de:

Diputacio

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2021. 

La Diputació de Girona ha concedit, en data 29 de juny de 2021, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per a actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, amb un import de 2.758’62 €uros, segons expedient número 2021/4690 corresponent a la Protecció i recobriment del pavelló municipal amb un pressupost de 9.719’85 €uros.

Diputacio

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2022.

La Diputació de Girona ha concedit, en data 21 de juny de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel suport als programes municipals de promoció de l’activitat física 2022 amb un import de 3.922′- €uros i número d’expedient 2022/4389.

Promoció Econòmica i Local

Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció económica dels ens locals no adherits al a Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2020. La Diputació de Girona va concedir, en data 30 de juliol de 2020, una subvenció de 2.000’- €uros a l’Ajuntament de Sils pel projecte “Millora dels cens i elaboració, gestió i difusió del sector comercial de Sils” amb un pressupost total de 3.000’- €uros, segons expedient número 2020/3594.

Diputacio

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2021. La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils les següents subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2021:

APLICACIÓ Nº EXP CONCEPTE IMPORT (€)
Fons de subvencions per a inversions Assistència i Cooperació Municipal 2021/864 Obres de Millora viària

Actuacions en el servei d’abastament d’aigua

107.805,50 €
Fons de subvencions per a despeses corrents As. i Cooperació Municipal 2021/864 Actuacions en camins 1.300,00 €
Fons de Cooperació Local 2021/3733 Despeses culturals 19.024,50 €
Programa ajuts per Noves tecnologies 2021/1265 Accés a les noves tecnologies 19.024,50
TOTAL FONS 131.102,72 €

Amb el suport de: Diputaciologoajuntamentllargweb

Subvenció Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022.  La Diputació de Girona ha concedit, en data 5 de juliol de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per l’Adequació de l’entorn i habilitació de l’accés a les piscines municipals amb un import total de 42.783’05 €uros i número d’expedient 2022/6136. Diputacio

Joventut

Subvenció per al foment de programes i projectes educatius. La Diputació de Girona ha concedit, en data 1 de juny de 2021, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils amb un import de 1397’22 €uros, corresponent al 38% del pressupost.

Del Pla a l'Acció

Subvenció dins del programa “Del Pla a l’acció” Línia 1, any 2020-2021. La Diputació de Girona va concedir, en data 16 de juny de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils dins la campanya “Del pla a l’Acció” 2020-2021, pel Servei de comptabilitat i gestió energètica, amb un import total de 1.921’50 €uros (75% subvencionable), segons expedient número 2020/1886.

Diputacio

Subvenció dins del programa “Del Pla a l’acció” Línia 5, any 2020-2021. La Diputació de Girona va concedir, en data 21 de juliol de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils dins la campanya “Del pla a l’Acció” 2020-2021, per l’actuació Instal·lació solar fotovoltaica per aprofitament elèctric de la Llar d’Infants La Quitxalla de Sils amb un import total de 9.000’- €uros (75% subvencionable), segons expedient número 2020/1882.

Diputacio

Ensenyament

La Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat municipal pel curs 2018-2019, amb l’objectiu de finançar les despeses corrents derivades del funcionament d’aquests centres i generades en el curs escolar 2018-2019. El crèdit s’assignarà en funció del nombre d’alumnes matriculats (nombre equivalent segons jornada i mensualitat), amb un import màxim de 875€ per infant. Diputacio

Subvenció a l’Escola Municipal de Música, curs 2020-2021. La Diputació de Girona ha aprovat les bases i corresponent convocatoria de subvencions per finançar les despeses corrents derivades del funcionament de les escoles municipals de música, dansa i conservatoris de música, curs escolar 2020-2021. L’Ajuntament de Sils segons resolució de data 26 d’octubre de 2021 s’acull a dita convocatòria. Diputacio

Subvenció per al foment de programes i projectes educatius. La Diputació de Girona ha concedit, en data 21 d’abril de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils, amb un import de 1.900’- €uros, corresponent al 100% del pressupost.Diputacio

Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació

Subvenció per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situación de la COVID-19, any 2020. La Diputació de Girona ha aprovat, en data 20 d’octubre de 2020, una convocatòria de subvencions per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la COVID-19. L’Ajuntament de Sils s’ha acollit a aquesta convocatoria ates que va adquirir tabletes per poder realizar les sessions dels òrgans col·legiats de forma telemática, per assegurar l’establert al Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Diputacio

Salut

Programa de suport econòmic per a la millora de les condicions i estils de vida. Dipsalut ha concedit, en data 8 de juny de 2021, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2021/955 pel finançament del Curs de Ioga al Centre Cívic amb un import de 1.166’99 €uros, corresponent al 72’04% del pressupost. Diputacio

Subvenció per al finançament dels servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 2022. 

Dipsalut va concedir, en data 5 de juliol de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2022/1149/X020201 pel finançament del Servei de socorrisme a les piscines municipals amb un import de 2.906’66 €uros,

corresponent al 20’47% del pressupost. Diputacio

Arxius i Gestió Documental

Subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius 2021. La Diputació de Girona ha concedit, en data 1 de juny de 2021, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per al finançament de la Digitalització dels llibres d’actes de l’Ajuntament de Sils 2021 amb un import de 960’24 €uros, segons expedient número 2021/917. Amb el suport de la Diputació de Girona.

Diputacio