Subvencions atorgades

Esports

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2020. La Diputació de Girona ha concedit, en data 4 d’agost de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2020 amb un import de 4.000’- €uros, segons expedient número 2020/5655 corresponent al Programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva. Amb el suport de:

Diputacio

 

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2020. La Diputació de Girona ha concedit, en data 4 d’agost de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per a actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, amb un import de 5.663’27 €uros, segons expedient número 2020/5960 corresponent a la Millora de la pràctica esportiva de bàsquet al pavelló – post covid19 amb un pressupost de 11.255’27 €uros.

Diputacio

Promoció Econòmica i Local

Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció económica dels ens locals no adherits al a Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2020. La Diputació de Girona va concedir, en data 30 de juliol de 2020, una subvenció de 2.000’- €uros a l’Ajuntament de Sils pel projecte “Millora dels cens i elaboració, gestió i difusió del sector comercial de Sils” amb un pressupost total de 3.000’- €uros, segons expedient número 2020/3594.

Diputacio

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2020. La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils una subvenció dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 per un import total de 131.115’50 €uros pels conceptes i imports següents:

Programa ajuts per Noves tecnologies

APLICACIÓ Nº EXP CONCEPTE IMPORT (€)
Fons de subvencions per a inversions Assistència i Cooperació Municipal 2020/979 Despeses corrents 107.805,50
Fons de subvencions per a despeses corrents As. i Cooperació Municipal 2020/979 Actuacions en camins 1.300,00
Fons de Cooperació Local 2020/3309 Despeses culturals 19.024,50
2020/5182 Accés a les noves tecnologies

2.985,50

Amb el suport de: Diputaciologoajuntamentllargweb  

 

Subvenció per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria. La Diputació de Girona ha concedit, en data 8 de setembre de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2020/7210 per Desperfectes en ponts i passeres del municipi amb un import de 22.491’84 €uros, corresponent al 52’15% del pressupost. Diputacio

Joventut

Subvenció per al foment de programes i projectes educatius.   La Diputació de Girona ha concedit, en data 7 de maig de 2019, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils amb un import de 1.400’- €uros, corresponent al 100% del pressupost. Diputacio  

Del Pla a l'Acció

Subvenció dins del programa “Del Pla a l’acció” Línia 3, any 2018-2019. La Diputació de Girona va concedir, en data 7 d’agost de 2018, una subvenció a l’Ajuntament de Sils dins la campanya “Del pla a l’Acció” 2018-2019, per a l’adquisició de vehicles impulsats exclusivament per energía eléctrica o energies renovables, amb un import total de 11.788’66 €uros (75% subvencionable), segons expedient número 2018/5554.

Diputacio

 

Subvenció dins del programa “Del Pla a l’acció” Línia 5, any 2018-2019. La Diputació de Girona va concedir, en data 7 d’agost de 2018, una subvenció a l’Ajuntament de Sils dins la campanya “Del pla a l’Acció” 2018-2019, per l’actuació Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al Centre Cívic de Sils amb un import total de 15.000’- €uros (75% subvencionable), segons expedient número 2018/5425.

Diputacio

Ensenyament

La Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat municipal pel curs 2018-2019, amb l’objectiu de finançar les despeses corrents derivades del funcionament d’aquests centres i generades en el curs escolar 2018-2019. El crèdit s’assignarà en funció del nombre d’alumnes matriculats (nombre equivalent segons jornada i mensualitat), amb un import màxim de 875€ per infant. Diputacio

 

Subvenció a l’Escola Municipal de Música 2020. La Diputació de Girona ha aprovat les bases i corresponent convocatoria de subvencions per finançar les despeses corrents derivades del funcionament de les escoles municipals de música, dansa i conservatoris de música entre el dia 1 de març i el 19 de juny de 2020. L’Ajuntament de Sils segons acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2020 s’acull a dita convocatoria. Diputacio

 

Subvenció per al foment de programes i projectes educatius. La Diputació de Girona ha concedit, en data 21 d’abril de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils, amb un import de 1.900’- €uros, corresponent al 100% del pressupost.Diputacio

Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació

Subvenció per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situación de la COVID-19, any 2020. La Diputació de Girona ha aprovat, en data 20 d’octubre de 2020, una convocatòria de subvencions per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la COVID-19. L’Ajuntament de Sils s’ha acollit a aquesta convocatoria ates que va adquirir tabletes per poder realizar les sessions dels òrgans col·legiats de forma telemática, per assegurar l’establert al Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Diputacio

Salut

Programa de suport econòmic per a la millora de les condicions i estils de vida. Dipsalut ha concedit, en data 16 de juliol de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2020/1167 pel finançament del Taller de memoria per la gent gran de Sils amb un import de 801’90 €uros, corresponent al 89’40% del pressupost. Diputacio

 

Subvenció per al finançament dels servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 2020. Dipsalut ha concedit, en data 6 d’agost de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2020/1235/X020202 pel finançament del Servei de socorrisme a les piscines municipals amb un import de 3.920’20 €uros, corresponent al 23’09% del pressupost. Diputacio