Subvencions atorgades

Esports

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2022.

La Diputació de Girona ha concedit, en data 21 de juny de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel suport als programes municipals de promoció de l’activitat física 2022 amb un import de 3.922’- €uros i número d’expedient 2022/4389.

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2022.

La Diputació de Girona ha concedit, en data 21 de juny de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per a actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, amb un import de 3.437’50 €uros, segons expedient número 2022/5149 corresponent a la Adquisició de material esportiu per les pistes de futbol, bàsquet i voleibol i vari pel gimnàs municipal amb un pressupost de 18.512’50 €uros i un percentatge subvencionable de 34’37%.

La Diputació de Girona ha concedit, en data 4 d’octubre de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius, amb un import de 25.000′- €uros, segons expedient número 2022/4439 corresponent al projecte Substitució de la gespa del terreny de joc a Sils amb un pressupost de 214.876’03 €uros, i un percentatge subvencionable de 62’50%.

Promoció Econòmica i Local

Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció económica dels ens locals no adherits al a Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2020. La Diputació de Girona va concedir, en data 30 de juliol de 2020, una subvenció de 2.000’- €uros a l’Ajuntament de Sils pel projecte “Millora dels cens i elaboració, gestió i difusió del sector comercial de Sils” amb un pressupost total de 3.000’- €uros, segons expedient número 2020/3594.

Diputacio

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2022.

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils les següents subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2022:

APLICACIÓ

Nº EXP

CONCEPTE

IMPORT (€)

Fons de subvencions per a inversions Assistència i Cooperació Municipal

2022/1732

Adequació i obra nova camp de futbol, enllumenat i substitució de la gespa (Fase 1)

107.805,50 €

Fons de subvencions per a despeses corrents As. i Cooperació Municipal

2022/1732

Actuacions en camins

1.300,00 €

Fons de Cooperació Local

2022/2929

Despeses culturals

19.024,50 €

Programa ajuts per Noves tecnologies

2022/1240

Accés a les noves tecnologies

2.972,72

TOTAL FONS

131.102,72 €

Amb el suport de:Diputaciologoajuntamentllargweb

Subvenció Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022.  La Diputació de Girona ha concedit, en data 5 de juliol de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per l’Adequació de l’entorn i habilitació de l’accés a les piscines municipals amb un import total de 42.783’05 €uros i número d’expedient 2022/6136. Diputacio

Joventut

Subvenció per al foment de programes i projectes educatius. La Diputació de Girona ha concedit, en data 1 de juny de 2021, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils amb un import de 1397’22 €uros, corresponent al 38% del pressupost.

Subvenció per al foment de programes i projectes educatius. La Diputació de Girona ha concedit, en data 17 de maig de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils amb un import de 2.654’64 €uros, amb un percentatge subvencionable de 71’65%.

Del Pla a l'Acció

Subvenció dins del programa “Del Pla a l’acció” Línia 1, any 2020-2021. La Diputació de Girona va concedir, en data 16 de juny de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils dins la campanya “Del pla a l’Acció” 2020-2021, pel Servei de comptabilitat i gestió energètica, amb un import total de 1.921’50 €uros (75% subvencionable), segons expedient número 2020/1886.

Diputacio

Subvenció dins del programa “Del Pla a l’acció” Línia 5, any 2020-2021. La Diputació de Girona va concedir, en data 21 de juliol de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils dins la campanya “Del pla a l’Acció” 2020-2021, per l’actuació Instal·lació solar fotovoltaica per aprofitament elèctric de la Llar d’Infants La Quitxalla de Sils amb un import total de 9.000’- €uros (75% subvencionable), segons expedient número 2020/1882.

Diputacio

Ensenyament

La Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat municipal pel curs 2018-2019, amb l’objectiu de finançar les despeses corrents derivades del funcionament d’aquests centres i generades en el curs escolar 2018-2019. El crèdit s’assignarà en funció del nombre d’alumnes matriculats (nombre equivalent segons jornada i mensualitat), amb un import màxim de 875€ per infant. Diputacio

Subvenció a l’Escola Municipal de Música, curs 2020-2021. La Diputació de Girona ha aprovat les bases i corresponent convocatoria de subvencions per finançar les despeses corrents derivades del funcionament de les escoles municipals de música, dansa i conservatoris de música, curs escolar 2020-2021. L’Ajuntament de Sils segons resolució de data 26 d’octubre de 2021 s’acull a dita convocatòria. Diputacio

Subvenció per al foment de programes i projectes educatius. La Diputació de Girona ha concedit, en data 21 d’abril de 2020, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils, amb un import de 1.900’- €uros, corresponent al 100% del pressupost.Diputacio

Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació

Subvenció per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situación de la COVID-19, any 2020. La Diputació de Girona ha aprovat, en data 20 d’octubre de 2020, una convocatòria de subvencions per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la COVID-19. L’Ajuntament de Sils s’ha acollit a aquesta convocatoria ates que va adquirir tabletes per poder realizar les sessions dels òrgans col·legiats de forma telemática, per assegurar l’establert al Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Diputacio

Salut

Programa de suport econòmic per a la millora de les condicions i estils de vida. Dipsalut ha concedit, en data 8 de juny de 2021, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2021/955 pel finançament del Curs de Ioga al Centre Cívic amb un import de 1.166’99 €uros, corresponent al 72’04% del pressupost. Diputacio

Subvenció per al finançament dels servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 2022. 

Dipsalut va concedir, en data 5 de juliol de 2022, una subvenció a l’Ajuntament de Sils amb número d’expedient 2022/1149/X020201 pel finançament del Servei de socorrisme a les piscines municipals amb un import de 2.906’66 €uros,

corresponent al 20’47% del pressupost. Diputacio

Arxius i Gestió Documental

Subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius 2021. La Diputació de Girona ha concedit, en data 1 de juny de 2021, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per al finançament de la Digitalització dels llibres d’actes de l’Ajuntament de Sils 2021 amb un import de 960’24 €uros, segons expedient número 2021/917. Amb el suport de la Diputació de Girona.

Diputacio

Medi Ambient

Subvenció al espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya, per a l’any 2022.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament de Sils, en data 7 d’abril de 2022, una subvenció d’import 37.063’58 €uros destinada als espais naturals de Catalunya, als hábitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, amb número d’expedient TES188/21/000091 i un pressupost elegible de 41.181’76 €uros, per a la Gestió de l’ús públic al sector de l’EIN de l’Estany de Sils inclòs el terme munciipal de Sils.

 

Ver las imágenes de origen