Comunicats subvencions

Comunicats esportius

Ajuts a esportistes silencs que participen en competicions esportives de nivell estatal o superior

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils, en el marc del programa de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins d’esports individuals, les següents quantitats en concepte de subvenció per a la promoció i el foment de l’esport:

Marc Flores Masó

200,00 €

Sonia Colell Sannikova

200,00 €

Total subvenció Ajuntament

400,00 €

Amb el suport de:

Diputacio logoajuntamentllargweb

Comunicació Econòmica i Cultural

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2019.

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils una subvenció dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 per un import total de 131.115’50 €uros pels conceptes i imports següents:

APLICACIÓ Nº EXP CONCEPTE IMPORT (€)
Fons de subvencions oer a inversions Assistència i Cooperació Municipal 2019/726 Projecte pavimentació de vies publiques 107.805,50
Fons de subvencions per a despeses corrents As. i Cooperació Municipal 2019/726 Actuacions en camins 1.300,00
Fons de Cooperació Local 2019/2561 Despeses culturals 19.024,50
Programa ajuts per Noves tecnologies 2019/4051 Accés a les noves tecnologies 2.985,50

Amb el suport de:

Diputacio logoajuntamentllargweb

Comunicació educativa

Subvenció per al foment de programes i projectes educatius.

 

La Diputació de Girona ha concedit, en data 7 de maig de 2019, una subvenció a l’Ajuntament de Sils pel Projecte educatiu per al foment del talent i de la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de les persones joves de Sils amb un import de 1.400’- €uros, corresponent al 100% del pressupost.

 

Diputacio