Rutes a peu

Passeig per l’Estany de Sils

Punt de sortida i punt d’arribada: Estació de RENFE
Tipus de ruta: circular
Llargada aproximada del recorregut: 3,5 km
Esforç i dificultat: molt baixa
Temps total aproximat: entre 40 m i 1 h
Senyalització: senyals verticals de “Passeig per l’Estany”
Seguint aquest itinerari podeu conèixer l’àrea en recuperació de l’Estany de Sils. El passeig s’inicia a l’aparcament sud de l’estació de ferrocarrils, un cop hem travessat les vies si venim del Centre d’Informació de l’Estany de Sils. Seguint els senyals, sortim del poble pel barri de l’església i després de travessar el pont sobre la sèquia, ens adreçarem a la zona d’aiguamolls regenerada.

De seguida trobem el mirador, on tindrem una visió panoràmica de l’estany i els canyissars i arbredes que l’envolten. Més endavant, els tres aguaits ens permeten observar les aus aquàtiques. Així mateix, al llarg del recorregut podem veure de prop la vegetació aquàtica, com el canyís, el balcalló i els arbres de ribera. Després visitem la zona de prats humits i de dalla en recuperació, un paisatge carcaterístic de l’estany. Per tornar a Sils, recularem pel camí que voreja la sèquia fins al punt inicial de l’itinerari.

 

Ruta pels estanys

Punt de sortida i punt d’arribada: Estació de RENFE

Tipus de ruta: circular

Llargada aproximada del recorregut: 12,2 km

Esforç i dificultat: baixa – mitjana

Temps total aproximat: 2 h 30 m

Senyalització: marques amb fletxes grogues (segueix el mateix recorregut que la ruta BTT 9)

Sortim de l’aparcament de l’estació de RENFE en direcció a l’església. Al carrer Pere Porter, que és el primer que trobem, girem a l’esquerra, i al final del carrer a la dreta continuem en direcció a les plantacions de pollancres.

Quan arribem a la sèquia, sense travessar-la, seguim pel camí del seu costat. Al cap d’uns 500 m trobem un pont i una passera; però continuem endavant. Després d’uns altres 500 m trobem un encreuament; seguim recte.

Aproximadament 1 km més enllà girem a l’esquerra i travessem la sèquia pel pont. A pocs metres, deixem un camí enrere. Continuem amunt, trobem una pedrera en desús, i al cap d’uns 500 m un encreuament i trenquem a l’esquerra. Tornem a veure un altre encreuament, però seguim recte en direcció al polígon industrial.

Arribem a un tram asfaltat que recorrem durant uns 500 m. Al primer carrer girem a mà esquerra, en direcció al bosc un altre cop. Al final del carrer prenem una pista forestal que baixa a mà dreta pel límit del polígon. Continuem durant 1 km aproximadament fins que, abans de tornar arribar a la carretera asfaltada, a l’alçada d’una casa, girem a mà esquerra, en direcció a les plantacions.

Travessem un rec i seguim recte. Al cap d’uns 500 m trobem un encreuament i tombem a l’esquerra. 100 m més endavant veiem un altre encreuament i seguim recte. Travessem dos recs i arribem a la llacuna permanent recuperada, que podem visitar.

Continuem pel mateix camí fins arribar a la sèquia, la travessem i anem en direcció a l’estació de RENFE.

 

Sender de la Via Augusta

La Via Augusta, via de comunicació a l’època de l’imperi romà que unia Roma amb Cadis, també discorre pel terme municipal de Sils. A causa de la progressiva eliminació de testimonis del traçat original i de la inaccessibilitat per a circular a peu de bona part del camí antic, avui ocupat per vies d’ús exclusiu del trànsit rodat, s’ha redefinit un itinerari que respecta el context geogràfic de la via original i està senyalitzat amb pintura groga i blava.

Es tracta d’un sender de gran recorregut i seguint el seu itinerari es pot arribar, cap al sud, a Maçanet de la Selva, tot vorejant l’Estany de Sils, la sèquia i la Torre de Marata, entre altres elements; o bé cap al nord, a Riudellots de la Selva, passant per Sant Mateu de Franciac. I molt més lluny si resseguiu tota la seva longitud.

Més informació:

Associació de Turisme la Selva, comarca de l’aigua

www.laselvaturisme.com 

 

Paseo por el Estany de Sils

Punto de salida y punto de llegada: Estación de RENFE

Tipo de ruta: circular

Distancia aproximada del recorrido: 3,5 km

Esfuerzo y dificultad: muy baja

Tiempo total aproximado: entre 40 minutos y 1 h

Señalización: señales verticales de “Passeig per l’Estany”

Éste es un itinerario para conocer el área en proceso de recuperación de la laguna de Sils. El recorrido empieza en el aparcamiento sur de la estación de ferrocarriles, una vez cruzadas las vías si venimos del Centro de Información del Estany de Sils. Siguiendo la señalización saldremos del pueblo por el barrio de la iglesia y tras cruzar el puente sobre la acequia, nos dirigiremos hacia la zona del humedal regenerado.

Enseguida se encuentra el mirador, desde el que hay una vista panorámica de la laguna y los carrizales y plantaciones de árboles que lo rodean. Más adelante, los tres observatorios nos permiten observar las aves acuáticas. A lo largo del recorrido también podemos observar la vegetación acuática, como el carrizo, el cárice y los árboles de ribera. A continuación, se puede visitar el sector de prados húmedos y de siega en recuperación, que constituyen un paisaje característico de la laguna . Volveremos a Sils retrocediendo por el camino que discurre al lado de la acequia hasta el punto de inicio del itinerario.

 

Ruta por las lagunas

Punto de salida y punto de llegada: Estación de RENFE

Tipo de ruta: circular

Distancia aproximada del recorrido: 12,2 km

Esfuerzo y dificultad: baja – mediana

Tiempo total aproximado: 2 h 30 m

Señalización: marcas con flechas amarillas (sigue el mismo recorrido que la ruta BTT 9)

Salimos del aparcamiento de la estación de RENFE en dirección a la iglesia. En la calle Pere Porter, que es la primera que encontramos, giramos a la izquierda, y al final de la calle a la derecha continuamos en dirección a las plantaciones de chopos.

Cuando llegamos a la acequia, sin travesarla, seguimos por el camino de al lado. Al cabo de unos 500 m encontramos un puente y una pasera; pero continuamos adelante. Después de otros 500 m encontramos un cruce; seguimos recto.

Aproximadamente 1 km más adelante giramos a la izquierda y travesamos la acequia por el puente. A pocos metros, dejamos un camino atrás. Continuamos arriba, encontramos una pedrera abandonada, y al cabo de unos 500 m un cruce y giramos a la izquierda. Volvemos a ver otro cruce, pero seguimos recto en dirección al polígono industrial.

Llegamos a un tramo asfaltado que recorremos durante unos 500 m . En la primera calle giramos a mano izquierda, en dirección al bosque otra vez. Al final de la calle tomamos una pista forestal que baja a mano derecha por el límite del polígono. Continuemos durante 1 km aproximadamente hasta que, antes de volver a llegar a la carretera asfaltada, a la altura de una casa, giramos a mano izquierda, en dirección a las plantaciones.

Atravesamos un canal y seguimos recto. Al cabo de unos 500 m encontramos un cruce y giramos a la izquierda. 100 m más adelante vemos otro cruce y seguimos recto. Travesamos dos canales y llegamos a la laguna permanente recuperada, que podemos visitar.

Continuamos por el mismo camino hasta llegar a la acequia, la travesamos y vamos en dirección a la estación de RENFE.

 

Sendero de la Vía Augusta

La Vía Augusta, vía de comunicación en la época del imperio romano que unía Roma con Cádiz, también discurre por el término municipal de Sils. Debido a la progresiva eliminación de testigos del trazado original y de la inaccesibilidad para circular a pie en buena parte del camino antiguo, hoy ocupado por vías de uso exclusivo del tránsito rodado, se ha redefinido un itinerario que respeta el contexto geográfico de la vía original y está señalizado con pintura amarilla y azul.

Se trata de un sendero de largo recorrido y siguiendo su itinerario se puede llegar, hacia el sur, a Maçanet de la Selva, bordeando el Estany de Sils, la acequia y la Torre de Marata, entre otros elementos; o bien, hacia el norte, a Riudellots de la Selva, pasando por Sant Mateu de Franciac. Y mucho más lejos si reseguís toda su longitud

Más información:

Associació de Turisme la Selva, comarca de l’aigua

www.laselvaturisme.com