Junta de Govern

JGL-escut
Cartipàs Municipal mandat 2019-2023 / Decret nomenaments regidors i competències governamentals / Edicte constitució Junta de Govern Local

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, de data 1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, reconeix a aquesta entitat. Atès que, en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei, en la seva nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en aquest municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.

Equip de govern, àrees de gestió i horaris

equipgovern

CÀRREC

TITULAR

ÀREES DE GOVERN

VISITES

Alcalde-president Eduard Colomé Ribas alcalde@sils.cat Alcaldia, urbanisme i habitatge A concretar
Primera tinent d’alcalde Mei Puig Freixas rpuig@sils.cat Educació, governació, comerç i indústria i promoció econòmica A concretar
Segona tinent d’alcalde Isabel Farré Garriga ifarre@sils.cat Comunicació, Festes i Lleure, Joventut i Dinamització A concretar
Tercera tinent d’alcalde Anna Anoro Lloveras aanoro@sils.cat Promoció local i turisme, cultura i tradicions, serveis socials, salut i gent gran A concretar
Quart tinent d’Alcalde Jordi Boada Vergés jboada@sils.cat Obres i Serveis, Via Pública A concretar
Regidor Francesc Ponce Amargant fponce@sils.cat Hisenda, Esports i Barris i Veïnats A concretar
Regidor Sergi Urzay Gómez surzay@sils.cat Transparència, Participació Ciutadana i Medi Ambient A concretar

La imatge precedent és anterior al confinament. Quan la Junta de Govern Local es pugui reunir presencialment s’actualitzarà la fotografia amb la presència dels regidors Sergi Urzay i Jordi Boada.

Acords de Junta de Govern Local

2022 ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

2021 ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

2020 ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

2019 ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

2018 ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

2017 ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL