Ordenances reguladores i reglaments

TÍTOL

Data Aprovació

– Ordenança de Policia Urbanística

Ple E 28-03-1995

– Ordenança reguladora aplicació en el territori de Sils de fems, purins i fangs de depuració, i protecció mediambiental aigües contra la contaminació produïda per adobs químics i nitrats utilitzats a l’agricultura

Ple 26-05-1998

– Reglament d’ús sala d’exposicions municipal de Sils

Ple 28-03-2000

– Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres

Ple O 28-03-2000

– Ordenança municipal de camins

Ple E 27-01-2003

– Ordenança reguladora tinença i protecció dels animals en el terme municipal

Ple 2-04-2019

– Reglament de la Guàrdia Municipal

Ple O 18-12-2003

– Ordenança municipal reguladora requisits formals en el procés d’empadronament

Ple 29-04-2005

– Ordenança general Bases atorgament de subvencions a Sils

Ple 30-05-2005

– Reglament de les instal.lacions esportives municipals

Aprovat inicialment pel Ple del 09-12-2010

– Ordenança de convivència ciutadana i activitats a la via pública Aprovada definitivament pel Ple del 13-gener-2011
– Ordenança municipal de circulació

Aprovada inicialment pel Ple ordinari del 29 de setembre 2011

– Reglament del servei de proveiment domiciliari d’aigua potable

Aprovat inicialment pel ple del 26 de gener de 2012.

– Reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal Aprovat definitivament pel Ple del 29-febrer-2012
– Ordenança especial d’honors i distincions

Aprovada inicialment pel Ple ordinari del 26 de juliol de 2012 i elevada a definitiva el 9 d’octubre de 2012.

– Ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions

Ple 26-03-2013

– Mapa de capacitat acústica Ple 26-03-2013
– Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans de l’Ajuntament de Sils Ple 23-09-2013
– Reglament per valorar els ajusts socials municipals destinats a famílies amb problemàtica socioeconòmica relacionada amb l’habitatge Ple 28-11-2013
– Ordenança reguladora prestacions personals en benefici de la comunitat Ple 24-11-2016
– Ordenança reguladora d’autorització de terrasses i vetlladors al terme municipal de Sils Ple 24-11-2016
– Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de Sils

Ple 03-03-2016

– Reglament Orgànic Municipal i de participació ciutadana

Ple 26-05-2016

– Ordenança Prevenció Prostitució

Aprovada inicialment pel Ple 31 de maig del 2018

-Ordenança reguladora prestació patrimonial pública no tributària servei de subministrament d’aigua

Ple 25-07-2019

-Reglament de funcionament intern dels Consells Veïnals Ple 28-11-2019