Junta de Govern

JGL
Cartipàs Municipal mandat 2019-2023 / Decret nomenaments regidors i competències governamentals / Edicte constitució Junta de Govern Local

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, de data 1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, reconeix a aquesta entitat. Atès que, en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei, en la seva nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en aquest municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.

Equip de govern, àrees de gestió i horaris

equipgovern

CÀRREC

TITULAR

ÀREES DE GOVERN

VISITES

Alcalde-president Eduard Colomé Ribas

alcalde@sils.cat

Alcaldia, urbanisme, habitatge, participació i transparència

Via pública, obres i serveis i medi ambient

A concretar
Primera tinent d’alcalde Mei Puig Freixas

rpuig@sils.cat

Educació, governació, comerç i indústria i promoció econòmica A concretar
Segona tinent d’alcalde Isabel Farré Garriga
ifarre@sils.cat
Comunicació, festes i lleure, joventut i dinamització A concretar
Tercera tinent d’alcalde Anna Anoro Lloveras
aanoro@sils.cat
Promoció local i turisme, cultura i tradicions, serveis socials, salut i gent gran A concretar
Regidor  Francesc Ponce Amargant
fponce@sils.cat
Hisenda, esports i barris i veïnats A concretar