Organismes relacionats

Representació en organismes

L’Ajuntament de Sils participa en el Consorci Localret

Organismes dependents o vinculats

L’Ajuntament de Sils no te cap organisme dependent o vinculat a l’ens municipal.