Secretaria, intervenció i recursos humans

 

General

ajuntament@sils.cat

 

 

Secretaria, intervenció i recursos humans

 

Juan A. González Blanco
Secretari
secretari@sils.cat

 

Teresa Martorell Martí
Interventora accidental
teresa@sils.cat

 

M. Farners Coll Massó
Tresorera
farners@sils.cat

 

Imma Marcó Julià

Adscrita a secretari

imma@sils.cat

 

Marta Lladó Salip
Recursos Humans
marta@sils.cat

 

 

 

 

Serveis Socials

 

Cristina Olmeda

Treballadora social

colmeda@selva.cat

 

Pep Cullell

Educador social

pcullell@selva.cat

 

Seguretat ciutadana

 

Joaquín Cruz

Cap de la Policia Local

policialocal@sils.cat