Dades de contacte dels serveis municipals

 

General

ajuntament@sils.cat

 

 

Secretaria, intervenció i recursos humans

 

Juan A. González Blanco
Secretari
secretari@sils.cat

 

Teresa Martorell Martí
Interventora accidental
teresa@sils.cat

 

M. Farners Coll Massó
Tresorera
farners@sils.cat

 

Imma Marcó Julià

Adscrita a secretari

imma@sils.cat

 

Marta Lladó Salip
Recursos Humans
marta@sils.cat

 

 

Serveis tècnics

 

Salvador Jubany

Arquitecte municipal

salvadorsstt@sils.cat

 

Jordi Gil

Enginyer municipal

jordisstt@sils.cat

 

Fàtima Ramos

Arquitecta tècnica municipal i Cap de la brigada municipal

fatimasstt@sils.cat

 

 

Cultura

 

Joaquim Soler

Responsable de projectes

arxiu@sils.cat

 

Núria Seco

Auxiliar de cultura

centrecivicsils@sils.cat

 

 

Joventut

 

Clara Ribatallada

Tècnica de joventut

joves@sils.cat

 

 

Serveis Socials

 

Sandra Tejedor

Treballadora social

stejedor@selva.cat

 

Sera Sánchez Rodríguez

Educador social

ssanchez@selva.cat

 

Seguretat ciutadana

 

Joaquín Cruz

Cap de la Policia Local

policialocal@sils.cat