suport econòmic

Subvenció del Servei d’Esports pel subprograma A3 d’Actucions urgents en equipaments esportius.

 

La Diputació de Girona ha concedit, en data 6 d’agost de 2019, una subvenció a l’Ajuntament de Sils, en el marc del subprograma A3 de suport a les actuacions urgents en equipaments esportius, en concepte de subvenció per a la promoció i el foment de l’esport per la Substitució de la coberta de les grades del camp de futbol i compra de material del camp de futbol amb un import total de 8.979’59 €uros (80% subvencionable).

 

Amb el suport de:

Diputacio

 

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2019.

 

La Diputació de Girona ha concedit, en data 21 de maig de 2019, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2019 amb un import de 4.000’- €uros, segons expedient número 2019/2547 corresponent al Programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva.

 

Amb el suport de:

Diputacio