Sala Cultural La Laguna

Els darrers mesos de 1946 començaren les gestions administratives per a la creació d’una entitat recreativa, que havia de tenir una llarga continuïtat en la vida local i que durant uns anys fou pràcticament única: la Sociedad Unión Recreativa La Laguna.

La nova societat es fundà, de fet, a principis de 1947. Lògicament, els trets programàtics que havien de regir-ne la constitució estaven absolutament condicionats per les possibilitats associatives que oferia el règim franquista. Així, en els estatuts aprovats s’especificava que la societat tiene por objeto el lícito recreo de los socios, proporcionando la lectura de periódicos, celebración de bailes, conciertos y otros actos artísticos, y juegos permitidos por la Ley, i també que es enteramente apolítica, por cuyo motivo se abstendrá de tomar parte en acontecimientos ni asuntos políticos, quedando asimismo prohibido a los socios suscitar discusiones que tengan o puedan llegar a tener tal carácter.

Els impulsors d’aquest projecte eren presumiblement els elements més dinàmics del moment, alguns dels quals havien tingut una certa activitat política durant la República i, en no poder-se integrar oficialment a la junta, hagueren de cedir el lloc a persones més afins a la nova situació. La construcció de la sala (cinema-ball), en aquelles dates, fou possible gràcies a l’aportació econòmica d’uns socis fundadors, i modificà un espai concret del poble, que fins aleshores era pràcticament als afores.

La transició democràtica generà una major activitat associativa i molts casinos, ateneus, etc. recuperaren la seva antiga essència i alguns foren municipalitzats. Sils visqué aquesta situació, si bé La Laguna anà reduint força la seva activitat.

L’any 2002, i a instàncies de l’Ajuntament, s’endegà un projecte per retornar l’esplendor a l’entitat i dotar-la de més protagonisme. Un cop enllestides les obres de rehabilitació d’aquest espai tan emblemàtic, doncs, l’Ajuntament ha fet una aposta decidida per a donar-li una forma adequada als nous temps.