Avantatges de la certificació digital

  • Privadesa: garanteix la identificació de l’emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que signa la comunicació.
  • Integritat: la informació no es pot manipular durant la transmissió per part de cap persona no autoritzada.
  • Autenticitat: garanteix que el document que ha rebut el receptor és l’original i pertany indiscutiblement a l’emissor. D’aquesta manera, ens permet garantir que l’emissor és el responsable del compromís adquirit per via telemàtica.
  • Confidencialitat: una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.
  • Interoperabilitat: es pot utilitzar un mateix certificat digital per autenticar-se en diferents plataformes i portals.
  • Seguretat: és generat per un prestador de serveis de certificació reconegut i de confiança. Així mateix, en cas de pèrdua o robatori, es pot suspendre.
  • Validesa legal: està emparat mitjançant la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica, que en l’article 3 diu “ la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper”.
  • Accessibilitat: es pot accedir a la informació electrònica en qualsevol moment i es garanteix la perdurabilitat en el temps.