Això és el nom de la pàgina

El Ple de l’Ajuntament de Sils, en sessió ordinària de data 27 de març de 1997, va acordar adjudicar a SAUR, Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, S.A. (avui SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU) la gestió del Servei municipal d’aigua potable de Sils, en base a les disposicions del “Plec de Condicions Tècniques, Econòmiques i Administratives per a la Concessió de l’Explotació del Servei Municipal d’Aigua Potable del Municipi de Sils” i establint l’inici de la gestió del servei pel dia 14 d’abril de 1997, iniciant-se el període de durada del contracte.

El referit contracte s’ha vist prorrogat en diverses ocasions en virtut de l’establert en el pacte tercer d’aquest i la clàusula/article 36 del Plec de Condicions que regeixen la present contractació, a saber d’una durada del contracte de cinc anys amb la possibilitat d’accedir a prorrogues tàcites per períodes de cinc anys fins el màxim legal permès, si cap de les parts manifesta el contrari, de manera fefaent, com a mínim any abans de la data de la seva finalització o de qualsevol de les seves prorrogues. El període de l’ultima prorroga tàcitament acordada finalitza el dia 13 d’abril de 2022.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament no prorrogar el “Contracte per a la gestió del servei municipal d’aigua potable de Sils” i en conseqüència notificar aquesta decisió a l’adjudicatària, facultant a l’Alcalde per que dugui a terme tots aquells tràmits necessaris a tals efectes.

Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.

Aprovació festes locals any 2021. Expedient 2020/2106

Atès que és necessari aprovar les festes locals corresponents a l’any 2021, d’acord amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, en el que s’indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local.

Atès que el resultat de la consulta participativa sobres les dates festives del municipi per a l’any 2021 han estat les següents: 12 de juliol i 27 de setembre.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament proposar al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya com a festes locals pel 2021 a Sils, els dies: 12 de juliol i 27 de setembre de 2021.

Votació: Per set vots a favor de TSS, F+S-Am, i JxCat-JUNTS, cinc abstencions de SEC-ECG i IdSils-IdSelva, i un vot en contra del PSC-CP, s’aprova aquest acord.

Aprovació pressupost exercici 2021 – Exp. 2020/2127

Atès que s’ha elaborat el pressupost per l’any 2021, juntament amb la documentació i annexos previstos en el text refós de la Llei d’hisendes locals.

Atès que el secretari i la interventora han emès el corresponents informes.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament que acordi provar inicialment el pressupost per a l’exercici de l’any 2021, resultant anivellat en la quantitat de 6.384.827,00 euros (sis milions tres-cents vuitanta-quatre mil vuit-cents vint-i set euros) d’acord amb el següent detall:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:

Capítol

Denominació

Import

Capítol I

Impostos directes

2.851.250,00

Capítol II

Impostos indirectes

90.000,00

Capítol III

Taxes i altres ingressos

1.383.687,51

Capítol IV

Transferències corrents

1.528.110,37

Capítol V

Ingressos patrimonials

40.498,82

Capítol VI

Alienació d’inversions reals

Capítol VII

Transferències de capital

211.447,67

Capítol VIII

Actius financers

0,00

Capítol IX

Passius financers

279.832,63

T O T A L ……………………

6.384.827,00

PRESSUPOST DE DESPESES:

Capítol

Denominació

Import

Capítol I

Despeses de personal

2.316.374,82

Capítol II

Despeses en béns corrents i serveis

2.668.805,55

Capítol III

Despeses financeres

14.423,14

Capítol IV

Transferències corrents

636.402,51

Capítol V

Fons de contingència

10.000,00

Capítol VI

Inversions reals

594.820,98

Capítol VII

Transferències de capital

0,00